STANOWISKO OBYWATELSKIEGO KOMITETU OBRONY POLSKICH ZASOBÓW NATURALNYCH i POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO DO PROJEKTU POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI DO 2040 R. OPRACOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO ENERGII W CELU JEGO PRZEDŁOŻENIA PARLAMENTOWI I RZĄDOWI


Pismo przewodnie do Premiera

WPROWADZENIE

1.  Fakty wynikające z 30-letniego okresu transformacji jednoznacznie wskazują, że władze państwowe bez właściwej kontroli społecznej  nie potrafiąskutecznie zadbać o dobro wspólne Polaków.

2.  Projekty: Polityki Energetycznej Polski 2040, Polityki Surowcowej Polski oraz ustawy „Polska Agencja Geologiczna” są dokumentami integralnymi i współzależnymi, które nie zabezpieczają podstawowego interesu narodowego.

3. Sektor paliwowo – energetyczny ze względu na ogromne zasoby nośników energetycznych i surowców strategicznych Polski oraz dynamiczny rozwój nowych technologii ma największe możliwości generowania zysków w przyszłości rzędu setek bilionów zł, które są obiektem najwyższego zainteresowania obcychkapitałów w celuprzejęcia nad nimi kontroli i staleczerpania z nich ponad przeciętnych zysków kosztem polskiego społeczeństwa.

4. Sektor paliwo – energetyczny jest najważniejszym sektorem decydującym nie tylko o bezpieczeństwie, konkurencyjności i suwerenności naszej gospodarki ale również o możliwości pomnażania bogactwa Polaków.Dlatego  powinien być pod maksymalną kontrolą Skarbu państwa lub narodu polskiego w przypadku jego uwłaszczenia na zasobach naturalnych Polski.

5.  Struktura własnościowa sektora paliwowo – energetycznego w 1989 roku w 100 % należała do Skarbu Państwa czyli pośrednio do narodu polskiego. Struktura własnościowa spółek sektora paliwowo – energetycznego w 2019 roku (po 30 latach transformacji) z dużym przybliżeniem w około 50 % należy do Skarbu Państwa z silną tendencją do dalszego zwiększania udziału kapitału obcego w kapitałach własnych spółek w ramach tworzącego się nowego modelu biznesowego sektora, opartego na prosumenckiej energetyce  rozproszonej.

6.  Kontynuacja tych negatywnych trendów doprowadziłaby do dalszego wywłaszczenia suwerena z jego najcenniejszych aktywów decydujących o jego standardzie życia i pozycji narodu polskiego na arenie międzynarodowej w 2040 roku, co byłoby jawną zdradą stanu.

7.  Struktura własnościowa spółek sektora paliwowo – energetycznego powinna z powrotem dążyć do stanu z 1989 roku aby w 2040 roku w maksymalnym stopniu była pod kontrolą Skarbu państwa lub narodu polskiego po jego ewentualnym uwłaszczeniu na zasobach naturalnych Polski.

I. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego dla Polski

Właściwe rozumienie bezpieczeństwa energetycznego  jest warunkiem koniecznym do opracowania optymalnej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.Bezpieczeństwo Energetyczne Polski to zapewnienie stabilnych dostaw prądu, ciepła i chłodu (minimalizacja wskaźników SAIDI, SAIFI) przy jak najniższych jednostkowych kosztach wytwarzania 1kWh energii elektrycznej lub cieplnej oraz :

1) przy jak najkrótszym czasie transformacji obecnej nisko sprawnej i wysoko emisyjnej energetyki zawodowej do energetyki rozproszonej o optymalnej emisyjności i efektywności wytwarzania wynikającej z zastosowania najlepszych dostępnych na rynku technologii.

2) przy maksymalnym wykorzystaniu własnych źródeł energii, zasobów pracy i technologii.

3) przy maksymalnym udziale skarbu państwa i polskiego kapitału w przypadku uwłaszczenia naszego narodu na zasobach naturalnych Polski) w aktywach przyszłych spółek (surowcowych, wzbogacania, energetycznych, rafineryjnych, chemicznych).

4) przy maksymalnej elastyczności wytwarzania.

5) przy maksymalnym ograniczeniu zmiennych w procesie wytwarzania, które głównie są wynikiem zmienności popytu w poszczególnych porach dnia, sezonu, roku (spłaszczanie krzywej popytu oraz zmiennych wynikających z  niepewności wytwarzania w Odnawialnych Źródłach Energii(spłaszczanie krzywej podaży).

6) przy maksymalizacji oszczędności energii.

7) przy maksymalnym w porównaniu  do istniejącego zwiększenia potencjału magazynowaniu energii w postaci paliw gazowych i płynnych pod ziemią.

8) przy optymalnym potencjale do magazynowania energii elektrycznej i cieplnej.

Czytaj dalej

Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego na zakończeniu natowskich ćwiczeń ANAKONDA-18


W dniu 6 grudnia 2018 r. na zaproszenie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego  prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka wziął  udział w Dniu Dostojnych Gości na zakończenie ćwiczeń „Anakonda-18″, odbywających się na terenie Polski i państw bałtyckich, powiązany z certyfikacją Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu. Finał manewrów był też połączony z ćwiczeniem dowódczo-sztabowym. W zakończeniu ćwiczeń uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda,minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wysocy dowódcy z 23 państw NATO oraz najwyżsi polscy dowódcy. Na zdjęciach koordynator PLP  prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka po prawej u góry na trybunie podczas zakończenia ćwiczeń ANAKONDA-18 i certyfikacji Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu, poniżej Prezydent RP Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Powyżej dowódcy wojskowi z 23 państw NATO, a z lewej najwyżsi polscy dowódcy wojskowi uczestniczący w tych manewrach.

Na trybunie podczas  zakończenia ćwiczeń ANAKONDA-18 i certyfikacji Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblagu6 grudnia 2018(2)).docx-1 Na trybunie w Elblągu(5)na trybunie w Elblągu

Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku


W dniach 28 -29 listopada 2018 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku”, w której uczestniczyli naukowcy z uniwersytetów wojskowych i cywilnych z całego kraju, a także przedstawiciele polskich Sił Zbrojnych. Jej współorganizatorem obok uczelni wojskowych było Polskie Lobby Przemysłowe. Podczas niej koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka wygłosił – napisany wspólnie z dr Krzysztofem Pająkiem – referat pt. „Potrzeba i uwarunkowania integracji systemów Wisła i Narew”, a ponadto razem z płk. Sławomirem Augustynem był moderatorem prowadzącym panel przemysłowy dotyczący najnowszych technologii w obronie powietrznej.

Oto link do tej sesji:  https://www.youtube.com/watch?v=1ZeoPoGv5V0&t=2s

 

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie powstrzymania degradacji Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej i jej odbudowy z udziałem polskiego przemysłu stoczniowego


Polskie Lobby Przemysłowe z uwagą śledzi przedsięwzięcia związane z procesem modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym działania związane z  odbudową coraz bardziej starzejącej się Marynarki Wojennej RP. Niestety, pomimo zapowiedzi związanych z realizacją programów modernizacyjnych Marynarki Wojennej przez kolejnych ministrów obrony narodowej, trudno zauważyć znaczące postępy w przedmiotowym zakresie.

Czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w sprawie Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP


Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z zadowoleniem przyjęło fakt podpisania umowy na realizację pierwszego etapu dostarczenia systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej w ramach programu operacyjnego ‘’WISŁA’’, jak również przyjęcie przez Radę Ministrów Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026.  Niemniej jednak w opinii PLP istotną sprawą będzie faktyczna realizacja wyżej wymienionej umowy oraz implementacja zakupionego sprzętu w siłach zbrojnych, a także uszczegółowienie i materializacja zapisów dokumentu przyjętego na początku czerwca br. przez rząd w sprawie kontynuacji procesu modernizacji, uwzględniając możliwie jak największe zaangażowanie rodzimego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, ich rozwój oraz absorbcję technologii od potencjalnych kontrahentów w przedmiotowym zakresie.

Czytaj dalej