Posiedzenie Zespołu eksperckiego ds. offsetu związanego z F-35


W dniu 5 lipca 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Warszawie odbyło się zwołane przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego posiedzenie inaugurujące działalność zespołu eksperckiego, którego celem będzie opracowanie propozycji oferty offsetowej w związku z zamiarem pozyskania wielozadaniowego samolotu bojowego najnowszej generacji F-35. Zebranie prowadzili: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego i Mirosław Grzybek- przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników.

Czytaj dalej

Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”)w 2019 roku.


Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. „Bene Merituspro Industria Poloniae” ( „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”).  W dniu  1 marca 2019 roku  odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia w składzie:  prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Gałązka ( przewodniczący ),  inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz),  mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, gen. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski i prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk.Uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP niżej wymienione kryteria wyboru:

- całokształt dorobku zawodowego,

-  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

-  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w 2019 roku, w ramach VII edycji,  „Honorowych Wyróżnień Bene Merituspro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” następującym osobom:

Czytaj dalej

Biogramy laureatów Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”).


Prof. zw. dr hab. Andrzej Buchacz– pracownik naukowy Wydziału MechanicznegoPolitechniki Śląskiej.  Prowadzone pod kierunkiem Profesora prace naukowo-badacze znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle. Głównymi kierunkami badań są: modelowanie, synteza i analiza drgających dyskretno-ciągłych układów mechanicznych metodami klasycznymi oraz w ujęciu grafów i liczb strukturalnych. Prof. Andrzej Buchacz kierował lub był głównym wykonawcą  dziesięciu  grantów własnych i  dodatkowo dwóch  w trakcie realizacjioraz siedmiu  promotorskich  zleconych przez Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Jest promotorem 8 prac doktorskich z dziedziny techniki oraz promotorem ponad 300 prac magisterskich i inżynierskich obronionych w Politechnice Śląskiej, a także ponad 500 prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych obronionych w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w latach 1997- 2009. Ponadto jest recenzentem 10 wniosków o tytuł naukowy, 15 wniosków habilitacyjnych oraz 28 wniosków doktorskich. Jest autorem lub współautorem 16 książek, ponad 500 prac naukowych, w tym 29 artykułów w bazie Web of Science, H=7, kilkudziesięciu artykułów w renomowanych czasopismach światowych z Thomson Scientific Master Journal List oraz w wydawnictwach krajowych. Przewodniczący /lub członek wielu organizacji międzynarodowych i krajowych. Prof. Andrzej Buchacz otrzymał wiele nagród rektorskich za działalność dydaktyczną i naukową oraz wyróżnienie Ministra Infrastruktury.Jest także członkiem Komisji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronionąw krajowej wyższej szkole technicznej pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj dalej

STANOWISKO OBYWATELSKIEGO KOMITETU OBRONY POLSKICH ZASOBÓW NATURALNYCH i POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO DO PROJEKTU POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI DO 2040 R. OPRACOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO ENERGII W CELU JEGO PRZEDŁOŻENIA PARLAMENTOWI I RZĄDOWI


Pismo przewodnie do Premiera

WPROWADZENIE

1.  Fakty wynikające z 30-letniego okresu transformacji jednoznacznie wskazują, że władze państwowe bez właściwej kontroli społecznej  nie potrafiąskutecznie zadbać o dobro wspólne Polaków.

2.  Projekty: Polityki Energetycznej Polski 2040, Polityki Surowcowej Polski oraz ustawy „Polska Agencja Geologiczna” są dokumentami integralnymi i współzależnymi, które nie zabezpieczają podstawowego interesu narodowego.

3. Sektor paliwowo – energetyczny ze względu na ogromne zasoby nośników energetycznych i surowców strategicznych Polski oraz dynamiczny rozwój nowych technologii ma największe możliwości generowania zysków w przyszłości rzędu setek bilionów zł, które są obiektem najwyższego zainteresowania obcychkapitałów w celuprzejęcia nad nimi kontroli i staleczerpania z nich ponad przeciętnych zysków kosztem polskiego społeczeństwa.

4. Sektor paliwo – energetyczny jest najważniejszym sektorem decydującym nie tylko o bezpieczeństwie, konkurencyjności i suwerenności naszej gospodarki ale również o możliwości pomnażania bogactwa Polaków.Dlatego  powinien być pod maksymalną kontrolą Skarbu państwa lub narodu polskiego w przypadku jego uwłaszczenia na zasobach naturalnych Polski.

5.  Struktura własnościowa sektora paliwowo – energetycznego w 1989 roku w 100 % należała do Skarbu Państwa czyli pośrednio do narodu polskiego. Struktura własnościowa spółek sektora paliwowo – energetycznego w 2019 roku (po 30 latach transformacji) z dużym przybliżeniem w około 50 % należy do Skarbu Państwa z silną tendencją do dalszego zwiększania udziału kapitału obcego w kapitałach własnych spółek w ramach tworzącego się nowego modelu biznesowego sektora, opartego na prosumenckiej energetyce  rozproszonej.

6.  Kontynuacja tych negatywnych trendów doprowadziłaby do dalszego wywłaszczenia suwerena z jego najcenniejszych aktywów decydujących o jego standardzie życia i pozycji narodu polskiego na arenie międzynarodowej w 2040 roku, co byłoby jawną zdradą stanu.

7.  Struktura własnościowa spółek sektora paliwowo – energetycznego powinna z powrotem dążyć do stanu z 1989 roku aby w 2040 roku w maksymalnym stopniu była pod kontrolą Skarbu państwa lub narodu polskiego po jego ewentualnym uwłaszczeniu na zasobach naturalnych Polski.

I. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego dla Polski

Właściwe rozumienie bezpieczeństwa energetycznego  jest warunkiem koniecznym do opracowania optymalnej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.Bezpieczeństwo Energetyczne Polski to zapewnienie stabilnych dostaw prądu, ciepła i chłodu (minimalizacja wskaźników SAIDI, SAIFI) przy jak najniższych jednostkowych kosztach wytwarzania 1kWh energii elektrycznej lub cieplnej oraz :

1) przy jak najkrótszym czasie transformacji obecnej nisko sprawnej i wysoko emisyjnej energetyki zawodowej do energetyki rozproszonej o optymalnej emisyjności i efektywności wytwarzania wynikającej z zastosowania najlepszych dostępnych na rynku technologii.

2) przy maksymalnym wykorzystaniu własnych źródeł energii, zasobów pracy i technologii.

3) przy maksymalnym udziale skarbu państwa i polskiego kapitału w przypadku uwłaszczenia naszego narodu na zasobach naturalnych Polski) w aktywach przyszłych spółek (surowcowych, wzbogacania, energetycznych, rafineryjnych, chemicznych).

4) przy maksymalnej elastyczności wytwarzania.

5) przy maksymalnym ograniczeniu zmiennych w procesie wytwarzania, które głównie są wynikiem zmienności popytu w poszczególnych porach dnia, sezonu, roku (spłaszczanie krzywej popytu oraz zmiennych wynikających z  niepewności wytwarzania w Odnawialnych Źródłach Energii(spłaszczanie krzywej podaży).

6) przy maksymalizacji oszczędności energii.

7) przy maksymalnym w porównaniu  do istniejącego zwiększenia potencjału magazynowaniu energii w postaci paliw gazowych i płynnych pod ziemią.

8) przy optymalnym potencjale do magazynowania energii elektrycznej i cieplnej.

Czytaj dalej